Мұғалім

 «Мұғалім»

/әлеуметтік-мультимедиалық драма/

 

Авторы – Қ.Мұрат

Қоюшы-режиссер – Д.Базарқұлов

Режиссер – Р.Үсен

Қоюшы-суретші – М.Степанова

Жарық қоюшы – А.Макаров

 

Ұстаз о бастан қастерлі ұғым. Мұғалімді ұлықтау әр шәкірт үшін парыз. «Тәрбие тал бесіктен орын алады», десек те, ата-ана мен бала арасында түсініспеушілік орын алатын жағдайлар да жоқ емес. Жас ұрпақтың адамдық қалыбын қалыптастыруға ата-анадан соң күш салатын – ол, ұстаз.   

Бұл драмада тақырыптың ауқымы кең, әрі бүгінгі заманмен үндес. Қазіргі күні «педагог-бала-ата-ана» арасындағы байланыс қоғам үшін үлкен сұрақ белгісін тудыратын мәселеге айналды. Заман ағымына ілескен жастар, шарасыз мұғалім, жауапсыз ата-ана арасында өрбитін оқиға легінде бүгінгі күннің шындығы, «әттеген-ай» дейтін осал тұстары байқалады. «Ұстаздық – ұлық емес, ұлы қызмет» - деп Б. Момышұлы айтқандай, педагог мәртебесін көтеру ұлттық сананы байытар рухани үлес дер едік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колганат Мурат «Учитель»

/ социально-мультимедийная драма/

 

Режиссер-постановщик: Данияр Базаркулов

Режиссер: Рамазан Усен

Художник-постановщик: Мария Степанова

Осветитель: Арсений Макаров

Жанр: социально-мультимедийная драма

Возраст: 13+

 

Аннотация

Сегодня связь между «педагогом-ребенком-родителем» стала проблемой, которая вызывает большой вопросительный знак для общества. Сегодняшняя реальность показана в истории, которая разворачивается между молодыми людьми, идущими веянием времени, отчаявшимися учителями и безответственными родителями. «Педагогика это не улык, а великая служба», - сказал Б. Момышулы, добавив, что повышение статуса педагога это - духовный вклад, обогащающий национальное сознание.

А вот эта тройка, в которой мы вместе наблюдаем за динамичной, бурной сюжетной линией, вместе познаем разных судеб!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolganat Murat «Teacher»

/ social and multimedia drama/

 

Director of Photography: Daniyar Bazarkulov

Director: Ramazan Usen

Production designer: Maria Stepanova

Lighting designer: Arseny Makarov

Genre: social and multimedia drama

Age: 13+

 

Annotation

Today, the relationship between the «teacher-child-parent» has become a problem that raises a big question mark for society. Today's reality is shown in a story that unfolds between young people following the trend of the times, desperate teachers and irresponsible parents. «Pedagogy is not a trick, but a great service» B. Momyshuly said, adding that raising the status of a teacher is a spiritual contribution enriching national consciousness.

But this trio, in which we watch a dynamic, stormy storyline together, we learn different destinies together!