Хабарландыру! Объявление!

«Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» мемлекеттік мекемесінің « Б.Римова  атындағы   Талдықорған драма театры» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 2023 жылғы 27 қарашада сағат 10:00-де  Талдықорған қаласы  Көктем №24  мекенжайы бойынша  кәсіпорын қызметіндегі  сыбайлас  жемқорлық тәуекелдерін  ішкі талдау  нәтижелерін  жария талқылау  жүргізілетінің  хабарлайды.

 Государственное комунальное казенное предприятие «Талдыкорганский драматический театр  имени Б.Римовой» Государственное  учреждения «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу» сообщает, что 27 ноября 2023 года в 10-00 по адресу г.Талдыкорган , улица Көктем №24 будет  проводится публичное  обсуждение  результатов  внутреннего  анализа коррупционных  рисков в деятельности  предприятия. 

The State Municipal Public Enterprise "Taldykorgan Drama Theater named after B. Rimova" of the State Institution "Department of Culture, Archives and Documentation of the Zhetisu Region" informs that on November 27, 2023 at 10-00 a.m., a public discussion of the results of an internal analysis of corruption risks in the activities of the enterprise will be held at the address of Taldykorgan, Koktem Street No. 24.


Печать   Электронная почта